Arkeoloji
Bilgisayar
Bilim
Bitkiler
Biyografi
Biyoloji
Coğrafya
Din
Edebiyat
Ekonomi
Elektronik
Felsefe
Fizik
Genel
Hayvanlar
Hukuk
internet
İslam Ansiklopedisi
Jeoloji
Kimya
Matematik
Müzik
Programlama
Rehberlik
Resim
Rüya Tabirleri
Sağlık
Sinema
Siyaset
Sosyoloji
Spor
Şifalı Bitkiler
Tarih
Teknoloji
Tıp
Tiyatro
Uzay
Yerler
Ziraat


vuhuv.com

Tarih Cengiz-nâme

Cengiz-nâme Ortaasya"da yaşayan Türk boyları arasında XIII . yüzyılda doğup gelişmiştir . Cengiznâme Moğol hükümdarı Cengiz"in hayatı , kişiliği ve fetihleri ile ilgili olarak Cengiz"in oğulları tarafından idare edilen Türkler tarafından meydana getirilmiştir . Orta Asya"da yaşayan Türkler özellikle de Başkurd , Kazak ve Kırgız Türkleri , Cengiz destanını çok severek günümüze kadar yaşatmışlardır . Cengiz-nâme"de , Cengiz bir Türk kahramanı olarak kabul edilmekte ve hikâye Türk tarihi gibi anlatılmaktadır . Cengiz , Uygur Türeyiş destanının kahramanları gibi gün ışığı ile Kurt-Tanrı"nın çocuğu olarak doğar . Cengiz-nâme , ...

Kategori : Edebiyat | Tarih | Etiket: Cengiz-nâme

 Ergenekon Destanı

Ergenekon Destanı Moğol ilinde Oğuz Han soyundan il Han"ın hükümdarlığı sırasında Tatarların hükümdarı Sevinç Han Moğol ülkesine savaş açtı . ilhan"ın idaresindeki orduyu Kırgızlar ve diğer boylardan da yardım alarak yendi . ilhanın ülkesindeki herkesi öldürdüler . Yalnız il Han"ınn küçük oğlu Kıyan ve eşi ile yeğeni Nüküz ile eşi kaçıp kurtulmayı başardılar . Düşmanın , onları bulamayacağı bir yere gitmeğe karar verdiler . Yabanî koyunların yürüdüğü bir yolu izleyerek yüksek bir dağıda dar bir geçite vardılar . Bu geçitten geçerek içinde akar sular , pınarlar , çeşitli bitkiler , çayırlar , ...

Kategori : Edebiyat | Tarih | Etiket: Ergenekon Destanı

 Göç Destanı

Göç Destanı Bu destan da bir Uygur destanıdır ve daha önce belirtildiği üzere , Türeyiş Destanının bir uzantısı gibidir . Bugün , Orhun nehri kıyısında bir şehir kalıntısı ile bir saray yıkıntısı vardır ki çok eskiden bu şehre Ordu -Balık denildiği sanılmaktadır . Büyük Uygur Destam"nın son bölümü diye kabul edebileceğimiz Göç Destanı , işte bu şehrin saray yıkıntısının önünde bugün görülebilecek şekilde duran yazıtlarda yazılı olduğunu Hüseyin Namık Orkun ileri sürmektedir . Yine Hüseyin Namık Orkun"un belirttiğine göre bu yazıtlar , Moğol Hânı Öğüdey zamanında Çin"den getirilen uzmanlara okutturulup tercüme ettirilmiştir . ...

Kategori : Edebiyat | Tarih | Etiket: Göç Destanı

 Türeyiş Destanı

Türeyiş Destanı Eski Hun beylerinden birinin çok güzel iki kızı vardı . Bu bey kızları ile ancak Tanrıların evlenebileceğini düşünüyordu . Bu sebeble ülkesinin kuzey tarafında yüksek bir kule yaptırarak iki güzel kızını Tanrılarla evlenmek üzere buraya yerleştirdi .           Bir süre sonra kuleye gelen bir kurdun Tanrı olduğu düşüncesiyle kızlar bu kurtla evlendiler . Bu evlenmeden doğan Dokuz Oğuzların sesi kurt sesine benzerdi . Göç Destanı Uygurların yurdunda "Hulin" isimli bir dağ vardı . Bu dağdan Tuğla ve Selenge isimli iki ırmak çıkardı . Bir gece oradaki bir ağacın üzerine gökten ilâhi bir ...

Kategori : Edebiyat | Tarih | Etiket: Türeyiş Destanı

 Oğuz Kaan Destanı

Oğuz Kaan Destanı Madem ki ben kağanınız oldum , ordumuzun kargıları demirden bir orman , gökyüzü otağımız ve güneş tuğumuz olacaktır . . .   Oğuz Kağan Destanı , Hun Türklerinin destanıdır . Fakat bu destanın bugün elimizde bulunan parçası , İslâmiyet"ten sonra , 13 . yüzyılda , Uygur Türkçe"siyle yazıya geçirilmiştir . Aslında destan çok uzundu . Bugün "Dede Korkut Hikâyeleri" diye bildiğimiz yazılar , o destanın İslâmi geleneğe adapte edilmiş bölümlerinden başka bir şey değildir . Aşağıda bugünkü Türkçe ile sunacağımız ve apayrı bir ...

Kategori : Edebiyat | Tarih | Etiket: Oğuz Kaan Destanı

 Alper Tunga Destanı

Alper Tunga Destanı Destan Hakkında Kısa Bilgi: Yaradılış Destanından sonra bilinen ilk büyük ve millî Türk Destanı Alp Er Tunga Destanıdır . Fakat bu destanın , hattâ özeti hakkında dahî kesin bilgiler edinilmiş değildir; çok eski çağlarda ve Türk Boylan arasında böyle bir destanın söylenmiş olduğu , bilinmeyen sebeplerden , belki de bu destanlardan sonra çekirdeklenmeye başlayan ve daha etkili bir şekilde Türk Boylarını coşturan destanlar , özellikle Oğuz Kağan Destanının etkisiyle unutulmağa başlamış olabileceği varsayımını kabul etmek zorundayız , Alp Er Tunga Destanı hakkındaki bilgilerin en önemli kaynağı Divan-ı Lugat-it Türk"tür . Milâttan sonra ...

Kategori : Edebiyat | Tarih | Etiket: Alper Tunga Destanı

 Yaratılış Destanı

  Yaratılış Destanı   GENEL BİLGİ Yaratılış destanı , dünyanın nasıl yaratıldığını , insan ırklarının nasıl meydana geldiğini ve şeytanın nasıl bir kötülüm unsuru olduğunu , Türklerin düşüncesine göre izah etmektedir . Yaratılış destanı bugün Altay Türklerinde yaşamaktadır . Altay Türkleri Türklerin en geri kalan bölümüdür . X . yüzyıldan sonra Altay dağları bölgelerinde büyük Türk Devletleri kurulmamıştır . Ama bu bölgelerdeki halk , Türk olarak binlerce yıl yaşamış , gelişmiş ve nihayet soylu Türkler batıya gittikten sonra da dağlar ve vadiler arasında kaybolup gitmişlerdir . Bu sebeple eski Türk mitolojisinin en ilksel ...

Kategori : Edebiyat | Tarih | Etiket: Yaratılış Destanı

 Osmanlı Devletinde Toprak Yönetimi

OSMANLI TOPRAK İDARESİ: Osmanli Devleti'nin kurulus döneminde ve bu devletin ekonomik , sosyal ve askerî gelismesinde önemli derecede rol oynayan etkenlerden biri de süphesiz ki toprak sistemidir . Bu sistemin gelismesi ile ilgili müesseseler , devlete bir dinamizm veriyordu . Bu sebepledir ki ortadan kalkip tarihe mal olusuna kadar toprak , bu devletin hayatinda önemli bir rol oynamisti . Bir toplumun , devlet olabilmesi için , bazi hususiyetleri tasimasi gerekir . Toprak ( ülke ) bu hususiyetlerin basinda gelmektedir . Çünkü her bagimsiz devletin , hak ve selahiyetlerini , ...

Kategori : Tarih | Etiket: Osmanlı Devletinde Toprak Yönetimi has , zeamet, tımar , dirlik

 Yıldırım Bayezid

Yıldırım Bayezid Babası . Murad Hüdavendigar Annesi . Gülçiçek Hatun Doğumu : 1360 Vefatı . 8 Mart 1403 Saltanatı : 1389 - 1403 ( 13 ) sene   Yıldırım Bayezid tahta geçtikten sonra , babasının vefatı üzerine Anadolu'da vuku bulan ayaklanmaların tamamını zamanda bastırdı . Germiyan , Aydın , Menteşe ve Saruhan Beyliği bu devirde katıldı . Hâmid Beyliğine bağlı lsparta , Burdur , göller yöresi Osmanlıların oldu . Yıldırım 1391'de Bizanslılardan Sile'yi aldı . İstanbul'u yedi ay muhâsara etti , Tuna nehrini ...

Kategori : Tarih | Etiket: Yıldırım Bayezid yıldırım bayezid yıldırım beyazıd yıldırım bayezıd padişahlar osmanlı padişahları

 Yavuz Sultan Selim

Yavuz Sultan Selim Babası . Ikinci Bayezid Annesi . Gülbahar Hatun Dogumu : 10 Ekim 1470 Vefatı . 22 Eylül 1520 Saltanati : 1512 - 1520 ( 8 ) sene     Yavuz Sultan Selim , uzun boylu , geniş omuzlu , kalın kemikli ve omuzları arası geniş yuvarlak başlı , kırmızı yüzlü ve çatık kaşlı , uzun bıyıklı yigit bir padişah idi . Sert tabiatlı ve cesurdu . Bu yüzden muharebeyi Cok severdi . Kuvvetli bir ilim tahsili yapmıştı . Edebiyata merakı vardı . Bir çok ...

Kategori : Tarih | Etiket: Yavuz Sultan Selim yavuz sultan selim padişahlar osmanlı padişahları