Arkeoloji
Bilgisayar
Bilim
Bitkiler
Biyografi
Biyoloji
Coğrafya
Din
Edebiyat
Ekonomi
Elektronik
Felsefe
Fizik
Genel
Hayvanlar
Hukuk
internet
İslam Ansiklopedisi
Jeoloji
Kimya
Matematik
Müzik
Programlama
Rehberlik
Resim
Rüya Tabirleri
Sağlık
Sinema
Siyaset
Sosyoloji
Spor
Şifalı Bitkiler
Tarih
Teknoloji
Tıp
Tiyatro
Uzay
Yerler
Ziraat


vuhuv.com

Tarih Nümizmatik Bilimi (Numicmatic) Para Bilimi Nedir?

Sikke ve madalyonların tarihi ve tanımıyla uğraşan; Tarih biliminin alt kolu olan bilim dalının adıdır. Sikke anlamına gelen Grekçe "nomisma" ile Latince "numisma" kelimelerinden türemiştir. Bu bilim dalında uzman kişilere "Nümizmat" adı verilir. Flavius Dalmatius Nümizmatik, incelediği nesnelerin zamanla bozulmaması sayesinde sikke ve madalyalarda kullanılan alaşımları ve bunların ağırlıklarını, paraların yeryüzünde dağılımı ve yayılım alanlarını ortaya koyarak; coğrafyanın, tarihinin, dinler ve gelenekler tarihinin, sanat tarihinin ve çeşitli devirlerdeki ticaret sistemlerini inceleyen ekonomi tarihinin başlıca yardımcısı olmuştur.Para koleksiyonculuğu anlamında da kullanılır. Para koleksiyonculuğunun başlangıcı Romalılar'a dek ulaşır. Dünyaca ünlü Sezar, Pompeius ilk para ...

Kategori : Bilim | Ekonomi | Tarih | Etiket: para,numicmatic,nümizmatik,nümismatik,flavius dalmatius,para bilimi

 Anadolu’daki İlk Yerleşim Merkezleri

Çatalhöyük, Güney Anadolu'da, M.Ö. 7500 yıllarına dayanan, çok geniş bir Cilalı Taş ve Bakır devri yerleşimidir. Muhtemelen, bugüne kadar bulunmuş en eski ve en gelişmiş Cilalı Taş Devri yerleşim merkezidir. 1958 yılında James Mellaart tarafından keşfedilmiş, ilk kazıları 1961-1963 ve 1965 yıllarında yapılmıştır. Şu anda Ian Hodder tarafından kazılmaktadır. Günümüz Konya Şehri'nin güneybatısında, Hasandağı'nın yaklaşık olarak 136 kilometre uzağında, Konya Ovası'na hakim buğdaylık arazide bulunmaktadir. Doğu yerleşimini, en son Cilalı Taş Devri sırasında ovadan 20 metre yüksekliğe kadar ulaşan bir yerleşim birimi oluşturmaktadır. Ayrıca, batıya doğru da ufak bir yerleşim birimi ve birkaç yüz metre doğuya doğru da bir Bizans yerleşimi bulunmaktadır. Tarih öncesi ...

Kategori : Tarih | Etiket: hititler, hatti, anita, hattuşa, hitit, Çatalhöyük, konya

 Ziştovi Antlaşması

Ziştovi Antlaşması Osmanlı Devleti ile Avusturya arasında 1788-1791 savaşlarına son veren ve Ziştovi 'de imzâlanan barış antlaşması. 1787 'de başlayan Osmanlı-Rus Harbi devam ederken 1788 'de Avusturya Rusya 'nın yanında Osmanlı Devletine harp îlân etti. Buna karşılık İsveç de Rusya 'ya karşıOsmanlı Devletinin yanında savaşa girdi. Ayrıca Osmanlı Devleti, iki cephe ile karşı karşıya gelince savaş hâlinde bulunduğu Prusya ile 1790 yılında antlaşma imzâladı ve Avusturya sınırına yeni kuvvetler gönderdi. 8 Haziran 1790 'da Yergöği 'de Avusturya kuvvetleri büyük bir bozguna uğratıldı. Bu mağlubiyet üzerine Avusturya imparatoruİkinci Leopold barış istedi. Prusya 'nın da delâletiyle 18 Eylül 1790 'da Yergöği 'de dokuz ...

Kategori : Tarih | Genel | Etiket: Ziştovi Antlaşması

 Ziyârîler

Ziyârîler İran 'daki Müslüman hânedanlardan. Taberistan ve Gürgan 'a hâkim olan hânedanın kurucusu, Deylemli ücretli askerlerin kumandanlarından Merdâviç bin Ziyâr idi. Sâmânilerin iç mücâdelesinden faydalanıp, hâkimiyetini İsfehan ve Hemedan 'ın güneyine kadar genişletti. Merdaviç bin Ziyâr, 395 'te kendi askerlerince öldürüldü. Ziyârîler, geçici olarak parçalandı. Merdaviç 'in kardeşi Vuşmegir, sâdece Hazar Denizi eyâletinde Sâmânilere bağlı kaldı. Ziyârîler, 10. yüzyılda, Kuzey İran 'daki Büveyhî-Sâmânî mücâdelelerinde mühim rol oynadılar. Şems el-Me 'âlî Kabus bin Vuşmegir (978-1012) zamânında kültür hayâtına önem verildi. Kendileri gibi Ehl-i sünnet olan Gaznelilerin hâkimiyetini tanıdılar. Evlilik yolu ile iki hânedan arasında akrabalık da tesis edildi. Ziyârî emirlerinden Keykâ ...

Kategori : Tarih | Genel | Etiket: Ziyârîler

 Sökmenliler

Sökmenliler   Van Gölünün batı sâhilinde bulunan Ahlat 'ta , 12 . asrın başlarında kurulmuş olan bir Türk devleti . 1100 senesinde Sökmen el-Kutbî tarafından kuruldu . 1207 senesinde Ahlat şehrine Eyyûbîlerin dâvet edilmesiyle son buldu . Ahlat 'ta kurulan bu devlete Ahlatşâhlar ve Ermenşâhlar denildiği gibi , kurucusu olan Sökmen 'den dolayı Sökmenliler de denilmektedir . Sökmen ( Sökmen-I ) , Büyük Selçuklu Sultanı Melikşâh 'ın amcasının oğlu Kutbeddîn İsmâil 'in kölesiydi . Bu yüzden Sökmen el-Kutbî diye tanındı . Kendisini yetiştirip , Muhammed Tapar 'ın kumandanlarından oldu . Adâleti ve iyiliğiyle şöhret kazanan Sökmen , Mervânîlerin Ahlat Emîri halka kötü ...

Kategori : Tarih | Genel | Etiket: Sökmenliler

 Malkoçoğulları

Osmanlılar zamânında hizmetleri ve kahramanlıklarıyla meşhur akıncı âilesi . Malkoçoğullarının merkezi Silistre 'dir . Yıldırım Bâzeyîd , Fâtih Sultan Mehmed , Sultan İkinci Bâyezîd ve Yavuz Sultan Selim Han zamanlarında önemli hizmet ve kahramanlıkları görülen bu âilenin atası Malkoç Mustafa Beydir . Turhan Beyoğulları , Mihaloğulları ve Evrenosoğulları gibi , Rumeli 'ye sefer yapan ve akınlar düzenleyen Malkoçoğulları , kısa zamanda büyük ün kazandı . Yıldırım Bâyezîd Han , şehzâdesi Çelebi Süleymân 'ın yerine Malkoçoğlu Mustafa Beyi Sivas dizdarlığına ( kale komutanlığına ) tâyin etti . 1400 'de ...

Kategori : Genel | Tarih | Etiket: Malkoçoğulları

 Gazneliler

Gazneliler ( 969-1187 ) Türkler'in tarih boyunca yayıldıkları ve devletler kurdukları ülkelerden birisi de Afganistan'dır . Türkler bu bölgede M . Ö . II . yüzyıldan itibâren devletler kurmağa başlamışlardır . Bu Türk devletlerinden biri olan Gazneliler , isimlerini başkentleri Gazne şehrinden almışlardı , ancak bu devlet tarîhî kaynaklarda Yemînîler ve Sebükteginîler olarak da zikredilmişlerdir . Sâmânî Devleti ...

Kategori : Tarih | Etiket: gazneliler, tarihde türk devletleri,

 Karahanlılar

Karahanlılar 840-1212 tarihleri arasında , Türkistan ve Maveraünnehir'de hâkimiyet kuran ilk Müslüman Türk devleti . Karluk , Çiğil , Yağma ve diğer Türk boylarından meydana gelen Karahanlılar Devleti , devrin İslâm kaynaklarında El-Hâkaniye , El-Hâniye , Âl-i Afrasiyab; başka eserlerde de , Alp-ilig Hanlar , Arslan-Buğra Hanlar unvanlarıyla anılır . Karahanlılar tabiri , batılı şarkiyatlar tarafından ...

Kategori : Tarih | Etiket: karahanlılar, tarihde türk devletleri,

 Göktürkler

Asya "Büyük Hun" imparatorluğundan sonra , her bakımdan temsil ettiği Türk kültürü itibariyle 2 . "süper" Türk imparatorluğu niteliğinde olan Gök-Türk hakanlığı , "Türk" sözünü ilk defa resmî devlet adı olarak benimsemekle bütün bir millete ad vermek şerefini kazanmış , Doğu Sibirya'daki Yakut Türkleri ile batıda Ogur ( Bulgar ) Türklerinin bir kısmı dışındaki Türk asıllı bütün kütleleri kendi idaresinde ...

Kategori : Tarih | Etiket: göktürkler, türk devletleri

 Uygur Devleti

1 . Turfan ( Doğu Türkistan ) 2 . Kansu ( Sarı Uygur ) Devleti Uygur Devleti ORHUN UYGUR DEVLETİ: Karluk ve Basmiller'le birleşerek II . Göktürk Devletini yıkan UYGURLAR Orhun bölgesinde UYGUR DEVLETİ'ni kurdular . ( 745 ) Kurucuları KUTLUK BİLGE KÜL KAĞAN , merkezleri Ordubalık ( Karabalsagun ) 'dur . NOT: Kutluk Bilge Kül Kağan Türklerin şehir kuran ilk hükümdarıdır . İlk Türk şehri Ordubalıkdır . Bilge Kül Kağan'dan sonra MOYENÇUR başa geçmiş , onun döneminde Müslüman Araplar ( Abbasiler ) ile Çinliler arasında Talas Savaşı yaşandığından , Abbasilere yenilen ...

Kategori : Tarih | Etiket: uygurlar, uygur devleti,