Arkeoloji
Bilgisayar
Bilim
Bitkiler
Biyografi
Biyoloji
Coğrafya
Din
Edebiyat
Ekonomi
Elektronik
Felsefe
Fizik
Genel
Hayvanlar
Hukuk
internet
İslam Ansiklopedisi
Jeoloji
Kimya
Matematik
Müzik
Programlama
Rehberlik
Resim
Rüya Tabirleri
Sağlık
Sinema
Siyaset
Sosyoloji
Spor
Şifalı Bitkiler
Tarih
Teknoloji
Tıp
Tiyatro
Uzay
Yerler
Ziraat


vuhuv.com

Tarih Yaradılış Destanı(Türk Kozmogonisi)

Yer gök hiç bir şey yokken dünya uçsuz bucaksız sulardan ibaretti . Tanrı Ülgen bu uçsuz bucaksız dünyada durmadan uçuyordu . Göklerden gelen bir ses Tanrı Ülgen'e denizden çıkan taşı tutmasını söyledi . Göğün emri ile oturacak yer bulan Tanrı Ülgen artık yaratma zamanı geldi diye düşünerek şöyle dedi . Bir dünya istiyorum , bir soyla yaratayım Bu dünya nasıl olsun , ne boyla yaratayım Bunun çaresi nedir , ne yolla yaratayım Su içinde yaşayan Ak Ana , su yüzünde göründü ve Tanrı Ülgen'e şöyle dedi : Yaratmak istiyorsan Ülgen , Yaratıcı ...

Kategori : Edebiyat | Tarih | Etiket: Yaradılış Destanı

 Türk Destanları ( Genel Bilgi )

Türk Destanları ( Genel Bilgi ) Türk Destanları ( Genel Bilgi ) Bütün dünya edebiyatlarında olduğu gibi Türk Edebiyatının da ilk örnekleri destanlardır . Türk edebiyat geleneği içinde “destan” terimi birden fazla nazım şekli ve türü için kullanılmış ve kullanılmaktadır . Eski Türk Edebiyatı nazım şekillerinden mesnevilerin bir bölümü ve manzum hikâyeler , Anonim edebiyatta ve Âşık edebiyatında koşma veya mâni dörtlükleri ile yazılan veya söylenen ferdî , sosyal , tarihi , acıklı veya gülünç olayları tahkiye tekniği ile çeşitli üslûplarla aktaran nazım türüne ve bu yazıda ele alınan kâinatın , ...

Kategori : Edebiyat | Tarih | Etiket: Türk Destanları (Genel Bilgi)

 Hun - Oğuz Destanı

Hun - Oğuz Destanı Oğuz Kağan destanı M . Ö . 209-174 tarihleri arasında hükümdarlık yapmış olan Hun hükümdarı Mete"nin hayatı etrafında şekillenmiştir . Bütün Türk destanlarında olduğu gibi bu destanın da ilk şekli günümüze ulaşmamıştır . Bugün , elimizde Oğuz destanının üç varyantı bulunmaktadır . XIII ile XVI yüzyıllar arasında Uygur harfleriyle yazılmış ve islâmiyetten önceki inancı yansıtan varyantın ilk örneği temsil ettiği kabul edilebilir . XIV . yüzyıl başında yazıldığı bilinen Reşîdeddîn"in Câmi üt-Tevârih adlı eserinde yer alan Farsça Oğuz Kağan Destanı İslâmi varyantların ilkini temsil etmektedir . Oğuz Kağan ...

Kategori : Edebiyat | Tarih | Etiket: Hun - Oğuz Destanı

 Şu Destanı

Şu Destanı Şu destanı M . Ö . 330-327 yıllarındaki olaylarla bağlantılıdır . Bu tarihlerde Makedonyalı İskender , İran'ı ve Türkistan"ı istilâ etmişti . Bu dönemde Saka hükümdarının adı Şu idi . Bu Destan Türklerin İskender'le mücadelelerini ve geriye çekilmeleri anlatılmaktadır . Doğuya çekilmeyen 22 ailenin Türkmen adıyla anılmaları ile ilgili sebeb açıklayıcı bir efsane de bu destan içinde yer almaktadır . Kaşgarlı Mahmud Divan ü Lügat-it Türk"de İskender'den Zülkarneyn olarak bahsetmektedir . Destanın tesbit edilebilen kısa metni şöyle özetlenebilir:          İskender , Türk memleketlerini almak üzere harekete geçtiğinde Türkistan"da hükümdar Şu ...

Kategori : Edebiyat | Tarih | Etiket: Şu Destanı

 Alp Er Tunga

Alp Er Tunga  Sakalar dönemine âit Alp Er Tunga ve şu olmak üzere iki destan tesbit edilmiştir .      Alp Er Tunga , M . Ö . VII . yüzyılda yaşamış kahraman ve çok sevilen bir Saka hükümdarıdır .      Alp Er Tunga Orta Asya"daki bütün Türk boylarını birleştirerek hâkimiyeti altına almış daha sonra Kafkasları aşarak Anadolu Suriye ve Mısır"ı fethetmiş ve Saka devletini kurmuştur .      Alp Er Tunga"nın hayatı savaşlarla geçmiştir . Uzun süre mücadele ettiği İranlı Medlerin hükümdarı Keyhusrev "in davetinde hile ile öldürülmüştür .      Alp Er Tunga ile iranlı Med hükümdarları ...

Kategori : Edebiyat | Tarih | Etiket: Alp Er Tunga

 Türk Destanları

Türk Destanları Bütün dünya edebiyatlarında olduğu gibi Türk Edebiyatının da ilk örnekleri destanlardır . Türk edebiyat geleneği içinde "destan" terimi birden fazla nazım şekli ve türü için kullanılmış ve kullanılmaktadır .            Eski Türk Edebiyatı nazım şekillerinden mesnevilerin bir bölümü ve manzum hikâyeler , Anonim edebiyatta ve Âşık edebiyatında koşma veya mâni dörtlükleri ile yazılan veya söylenen ferdî , sosyal , tarihi , acıklı veya gülünç olayları tahkiye tekniği ile çeşitli üslûplarla aktaran nazım türüne ve bu yazıda ele alınan kâinatın , insanlığın , milletlerin yaradılışını , gelişimini , hayatta kalma ...

Kategori : Edebiyat | Tarih | Etiket: Türk Destanları

 Estergon Kalesi

Estergon Kalesi 1543 yılında kanuni sultan süleyman tarafından bir ay kadar süren bir muhasaradan sonra amân ( bazı müsait vaziyetler mukabilinde esirlere dokunulmaması ) suretiyle fethedilmiştir . fethi müteakip budin beylerbeyliği'ne bağlı bir sancak merkezi olmuş ve ilk sancak beyi olarak da serhat gazilerinin namdarlarından yahya paşazâde mehmet bey tâyin edilmişti . bundan sonra estergon şehri ve kalesi , talihini kılıcında arayan şehbaz yiğitleri , turna telli ve karakuş kanatlı akıncı gazileriyle ün salmıştı . evliya çelebi 1663 yılında , sadrazam köprülüzâde fazıl ahmet paşa'nın maiyetinde macaristan seferine gittiğinde , meşhur ...

Kategori : Edebiyat | Tarih | Etiket: Estergon Kalesi

 Satuk Buğra Han Destanı

Satuk Buğra Han Destanı Hz . Muhammed kanatlı atı Burak"ın sırtında göklere yükseldiği "Mirâc Gecesinde" gök katlarında kendinden önceki peygamberleri görür . Bunlar arasında birini tanıyamaz ve Cebrail"e bunun kim olduğunu sorar . Cebrail : " Bu peygamber değildir . Bu sizin ölümünüzden üç asır sonra dünyaya inecek olan bir ruhtur . Türkistan"da sizin dininizi yayacak olan bu ruh "Abdülkerim Satuk Buğra Han" adını alacaktır . " Hz . Muhammed yeryüzüne döndükten sonra hergün islâmiyeti Türk ülkesine yayacak olan bu insan için dua etti . Hz . Muhammed"in arkadaşları da bu ruhu ...

Kategori : Edebiyat | Tarih | Etiket: Satuk Buğra Han Destanı

 Manas Destanı

Manas Destanı Kırgız Türkleri arasında doğan Manas destanı Kazak-Kırgız Türk kültür dâiresi içinde bugün de bütün canlılığı ile yaşamaktadır . Bu destanın XI ile XII . yüzyıllarda meydana geldiği düşünülmektedir . Destanın kahramanı Manas da , Oğuz Kağan destanının islâmî rivayetindeki ve Satuk Buğra Han gibi islâmiyeti yaymak için mücadele eden bir kahramandır . Böyle olmakla beraber Manas destanında islâmiyet öncesi Türk kültür , inanç ve kabullerinin tamamını görmek mümkündür . Bazı varyantları 4oo . ooo mısra olan Manas destanı Türk-Bozkır medeniyetinin Kazak -Kırgız dâiresinin kültür belgeseli niteliğindedir .

Kategori : Edebiyat | Tarih | Etiket: Manas Destanı

 Köroğlu Destanı

Köroğlu Destanı Bolu beyi , güvendiği seyislerinden biri olan Yusuf"a : " Çok hünerli ve değerli bir at bul . " emrini verir . Seyis Yusuf , uzun süre Bolu beyinin isteğine uygun bir at arar . Büyüdüklerinde istenen niteliklere sahip olacağına inandığı iki tay bulur ve bunları satın alır . Bolu beyi bu zayıf tayları görünce çok kızar ve seyis Yusuf"un gözlerine mil çekilmesini emreder . Gözleri kör edilen ve işinden kovulan Yusuf , sıska taylarla birlikte evine döner . Oğlu Ruşen Ali"ye verdiği talimatlarla tayları büyütür . Babası ...

Kategori : Edebiyat | Tarih | Etiket: Köroğlu Destanı