Arkeoloji
Bilgisayar
Bilim
Bitkiler
Biyografi
Biyoloji
Coğrafya
Din
Edebiyat
Ekonomi
Elektronik
Felsefe
Fizik
Genel
Hayvanlar
Hukuk
internet
İslam Ansiklopedisi
Jeoloji
Kimya
Matematik
Müzik
Programlama
Rehberlik
Resim
Rüya Tabirleri
Sağlık
Sinema
Siyaset
Sosyoloji
Spor
Şifalı Bitkiler
Tarih
Teknoloji
Tıp
Tiyatro
Uzay
Yerler
Ziraat


vuhuv.com

Felsefe Monotheizm

Monotheizm Nedir? Tanrının dünyadan ayrı ve tek olduğuna inanma . En büyük tektanrıcı sistemler Yahudilik , Hıristiyanlık ve İslam olmakla birlikte pek çok dinde tektanrıcı öğelere rastlanır . Tek tanrıcılığa dayalı bu üç dinde tanrı , birlik ve yalınlık ( ezeli varlık olarak tanrı ) özelliklerini taşır . Ayrıca sadakatin ve güvenirliğin ifadesidir . Panteizm"deki tanrı anlayışından farklı olarak tektanrılıktaki tanrının kendi kişiselliği vardır . Kendi iradesiyle hem doğal hem de tinsel dünyalar yaratmıştır . Tanrı aynı zamanda en yüksek iyiliğin kaynağıdır . İbranice kutsal metinler , İsrailoğullarının öbür ...

Kategori : Felsefe | Etiket: Monotheizm Nedir?

 Pozitivizm

Pozitivizm Nedir? Olgularla desteklenen ya da olgularla ilgili verilere dayanan bilginin tek sağlam bilgi türü olduğu görüşüdür . Genel çizgileriyle pozitivizm , deney konusu edilebilecek olgularla ilgili , yani en geniş anlamıyla bilimsel bilginin sağlam bilgi olduğunu vurgular . Bunun dışında , olguların çoğu mantık ve matematik gibi bilgi türlerinin varlığını kabul eder , ama bunların içeriksiz olduğunu ileri sürerler . Pozitivistlerin , en temel özelliği ise geleneksel felsefe görüşlerini , olumsuz bir anlam yüküyle "metafizik" olarak niteleyerek karşı çıkmasıdır . Comte , alan bu yana "metafizik" nitelemesi insanlığın ...

Kategori : Felsefe | Etiket: Pozitivizm Nedir?

 Materyalizm Nedir?

Materyalizm Nedir? Bütün evrenin , her varlığın ve olgunun , en temelde maddi özellik gösteren öğelerden oluştuğu , bunlarla ilgili açıklamaların da bu öğelere ve aralarındaki ilişkilere indirgenebileceği yolundaki görüş . Maddecilik özellikle , dualist ve tinselci görüşler karşısında gelişmiştir . Bunların ilkinden daha çok tekçi özelliğiyle , ikincisinden ise idealizme karşı gerçekçi özelliğiyle ayrılır . Dualizmdeki apayrı ve birbirine indirgenemeyecek iki varlık görüşüne karşı maddecilik , varlığın en temelde tek bir biçimi olduğunu gösterir . Buna göre , düşünsel ya da zihinsel denen olgular ya maddi olguların karmaşık biçimleridir ...

Kategori : Felsefe | Etiket: Materyalizm Nedir?

 Bağıntıcılık ( Görecilik )

Bağıntıcılık ( Görecilik ) Bilginin bağımlılığını ileri süren klasik öğretilerin başında Alman düşünürü Kant"ın eleştiriciliği gelir . Kant'a göre her bilgi bir yargıdır , her yargı da bir bağımlılık taşır . Örneğin ısı , genişlik , nesne kavramları tek başlarına birer bilgi değildirler; ancak bunların "Isı nesneleri genişletir" gibi bir yargı meydana getirmek için birbirleriyle bağıntılı kılınmasıdır ki bilgiyi gerçekleştirir . Ne var ki bu birleştirmeyi , kendinde bulunan önsel kalıpların içinde , insan aklı yapar . Öyleyse bilgi , insan aklına göre"dir . İnsan aklı , kendi kalıplarında ...

Kategori : Felsefe | Etiket: Bağıntıcılık (Görecilik)

 Anlıkçılık - Atomculuk

Anlıkçılık - Atomculuk Anlık olgularının duygular ve irade üzerinde üstünlük ve önceliği olduğunu söyleyen felsefe doktrini . Bütün psikolojik olayları fikir , düşünce ve yargılara bağlama eğilimindeki felsefelere anlıkçılık denir . Bir anlıkçı için bir şeyi sevmek , o şeyi iyi olarak yargılamak; sevmemek ise kötü olarak yargılamaktır . Heyecanlar konusundaki anlıkçı öğretiye göre , bazı heyecanların hemen önce sinde birtakım hayal veya yargılar vardır; oysa fizyolojik öğretiye göre , her heyecandan hemen önce gelen organik bir tepkidir . Anlıkçı görüş , sonuna kadar götürülünce . tam bir idealizme dönüşür ...

Kategori : Felsefe | Etiket: Anlıkçılık - Atomculuk

 Ampiriq Kritisizm

Ampiriq Kritisizm Avenarius ve Mach"ın öznel idealist öğretileri . . Alman düşünürü Richard Avenarius"la Avusturyalı fizikçi Ernst Mach"ın görgül eleştiricilik adıyla sunulan ortak öğretileri Kantçılık ve olguculuk temeline dayanır . Ayrıca bilim felsefesi ve Mahçılık adlarıyla de anılan bu öğretiye göre bilim özneldir , sadece pratik kolaylık sağlayan bir araçtan başka bir şey değildir . Çünkü , ne fizik ne metafizik , hiç bir şey bilinemez . Nesneler duyum karmaşalarıdır . Dünya , bizim duyumlarımızdan ibarettir . Duyumlarımızsa , ne fizik ne de psişik yanı olan , yansız ...

Kategori : Felsefe | Etiket: Ampiriq Kritisizm

 Akademicilik ( Akademizm )

Akademicilik ( Akademizm )     Resmi olarak son şeklini bulmuş sayılan bir estetik gerçeğe , geleneklere bağlılık . En eski çağlardan beri , zanaatçıların , kendi teknik bilgi ve güzellik anlayışlarını nesilden nesle aktarmak maksadıyla öğrenci ve çırak yetiştirmeleri tabii sayılmıştır . Güzel sanatlar öğretiminin kaynağı da budur . Ortaçağda , manastırlara bağlı birçok atelye bu teknik bilgilen ve güzellik anlayışını bir kanun haline getirmeye çalıştı . Keşiş Theophile"in Traite des Divers Arts ( Çeşitli Sanatlar üzerinde inceleme ) adlı kitabı bunun bir örneğidir . Çok geçmeden , ...

Kategori : Felsefe | Etiket: Akademicilik (Akademizm)

 Yanlızlık Trajedisi Ve Gerçek Üstü

YANLIZLIK TRAJEDİSİ VE GERÇEK ÜSTü Hiç ıssız bir yolda yürürken korktuğunuz ve ürperdiğiniz oldu mu? Peki bi dolu insanın olduğu yerde de aynı korku yu yaşadınız mı? Bir çok dost ve arkadaş sıfatı yakıştırdığınız kişilerin arasında çaresiz ve yanlız kaldınız mı? Peki kötü de olduğunu düşünmediğiniz ancak gerçek üstü yaşayan insanlarla bir arada olmanın yanlızlığını hissettiniz mi ?Aslında gerçek üstü yaşayanları biraz açmak istiyorum . Acaba gerçek nedir ? Bu Dünya mı eğer bu Dünya size göre gerçek ise bunun dışında düşünce uzayında bulmaya çalıştıklarınız gerçek üstü şeyler olacaktır . Ancak peki gerçek olan gerçek hangisi ? Yada tam ...

Kategori : Felsefe | Etiket: YANLIZLIK TRAJEDİSİ VE GERÇEK ÜSTü

 Utanma Duygusu Ve Mutluluk

UTANMA DUYGUSU VE MUTLULUK Elbette abartıldığı sürece utanma duygusu zarar verebilir . Ancak bilimadamlarının son dönemde yaptığı çalışmalar utanma duygusunun hayvanlarda olmadığı gerçeğini ortaya çıkardı . Peki bu durumda sadece insanlar utanma duygusuna sahipse ve hayvanlar değilse aklımıza iki soru hemen geliyor . Acaba utanma ve ar duygusundan yoksun insanlar hangi kategoriye girecek . Daha da enterasanı utanma duygusu olan bir hayvan olursa onun da yeri konusunda tartışmalar olacaktır . Heralde tüm halkının toplam utanma duygusu bir milletin medeniyet seviyesi ile doğru orantılıdır diye bir hipotez ortaya atılsa ispat edilmeye değerdir . Elbette tüm ...

Kategori : Felsefe | Etiket: UTANMA DUYGUSU VE MUTLULUK

 Adcılık ( Nominalizm )

Adcılık ( Nominalizm ) Genel kavramları gerçek saymayıp birer addan ibaret bulan öğreti . . . XI . yüzyılın sonunda Compiegne papazı Roscelin"in ileri sürdüğü adcılık öğretisine göre genel kavramlar , birtakım seslerden başka bir şey değildirler . Bunlar , insanların düşünce biçimlerine yakıştırdıkları birer addır ve hiç bir gerçeklikleri yoktur . Gerçek olan bireysel olandır . . . Roscelin"in bu öğretisi kiliseyi temelinden sarsan bir düşünceydi . Çünkü dinler tümeller üstüne kurulmuştu , başta Tanrı olmak üzere bütün dinsel kavramlar soyut ve tümeldi . ...

Kategori : Felsefe | Etiket: Adcılık (Nominalizm)