Arkeoloji
Bilgisayar
Bilim
Bitkiler
Biyografi
Biyoloji
Coğrafya
Din
Edebiyat
Ekonomi
Elektronik
Felsefe
Fizik
Genel
Hayvanlar
Hukuk
internet
İslam Ansiklopedisi
Jeoloji
Kimya
Matematik
Müzik
Programlama
Rehberlik
Resim
Rüya Tabirleri
Sağlık
Sinema
Siyaset
Sosyoloji
Spor
Şifalı Bitkiler
Tarih
Teknoloji
Tıp
Tiyatro
Uzay
Yerler
Ziraat


vuhuv.com

Biyografi Bülent Tekin

1954 yılında Mardin'in Derik ilçesinde doğdu. İDMMA(Galatasaray) Kimya Mühendisliği ve ODTÜ(Gaziantep Kampusu) İnşaat Mühendisliği mezunudur. Edebiyatçılar Derneği, BESAM, TYS, Mezopotamya Gazeteciler Cemiyeti ve PEN üyesidir. Halen Gırgır Dergisi'nde yazmaktadır. Yayımlanmış eserleri: Kızıldan Sarıya(şiir), Tarih Tarih Olsun(şiir), Sevdanla Yaşayacaksan(şiir), Kral Situ'nun Hikayesi(roman), Barışla Güzeldir Sevdam(şiir), Feyyo'nun Felsefesi(roman), Ölümü Vurmak Güneşi Öpmek(şiir), Bir Türkiye Çıkmazı(deneme), Kartal Yuvası-Mardin Tarihçedir-(tarihi roman), Köpekleşmenin Şerefi(mizah/deneme).

Kategori : Biyografi | Etiket: pen, bülent tekin, şiir, yazar

 Şems-i Tebrizi

Şems-i Tebrizi Şems-i Tebrizi (Farsi: شمس تبریزی), Fars Muslim,dayanan İslam alimi ve mutasavvıf. Mevlana'nın gönül dünyasında büyük değişiklikler yapmış kuvvetli bir alimdir. Şems-i Tebrizi künyesinden de anlaşılacağı üzere, günümüzde İran'ın Doğu Azerbaycan Eyaleti'nin yönetim merkezi olan Tebriz şehrinde m. 1185 yılında. Melik Dad oğlu Ali adında bir zatın oğludur ve Şemseddin yani dinin güneşi lâkabıyla anılmıştır. Daha küçük yaşlarda, manevi ilimleri tahsilde gösterdiği kabiliyetle dikkat çeken Şems, din ilimleri tahsilden sonra, genç yaşlarında Tebrizli Ebubekir Sellaf'a mürid olmuş, ününü duyduğu bütün meşhur şeyhlerden feyz almaya çalışmış ve bu sebeple diyar diyar dolaşmıştır. Bu gezginliğinden dolayı kendisine Şemseddin Perende (uçan ...

Kategori : Biyografi | Etiket: şems, mevlana, şemsi tebrizi, konya, sema

 Ziyâ Gökalp

Ziyâ Gökalp yirminci asır Türk sosyolog, yazar ve şâiri. 1876 'da Diyarbakır 'da doğdu, asıl ismi Mehmed Ziyâ 'dır. Önce mahalle mektebinde okudu. Diyarbakır Askerî Rüştiyesi ve Mülkiye İdâdisini bitirdikten sonra İstanbul 'a geldi. Mülkiye Baytar Mekteb-i Âlisine girdi. Sultan İkinci Abdülhamîd Hanı devirmek için faaliyet gösteren gizli bir cemiyete girdiği için tevkif edildi. Daha sonra Diyarbakır 'a sürüldü. Burada amcasının kızıyla evlendi. 1908 'de İttihat ve Terakkinin Diyarbakır Şûbesini kurdu. 1911 'de Selanik 'e yerleşti. 1912 'de Ergani 'den meb 'us seçildi. Meclisin 18 Ağustosta feshiyle bu vazifesi dört ay devam etti. 1914 'te İstanbul Darü 'l-Fünûnunda içtimaiyat (sosyoloji) dersleri okuttu. ...

Kategori : Biyografi | Edebiyat | Etiket: Ziyâ Gökalp

 Şems-i Tebrîzî

Şems-i Tebrîzî evliyânın büyüklerinden. İsmi, Mevlânâ Muhammed bin Ali olup, Tebrizlidir. " Şemseddîn " yâni " dînin güneşi " lakabıyla meşhurdur. 1247 (H.645) senesinde Konya 'da şehit edildi. Daha ilk mektebe giderken Resûlullah 'ın aşkından yemez, içmez olmuştu. Şems-i Tebrîzî, Ebû Bekr-i Kirmânî 'den ve Bâbâ Kemâl-i Cündî 'den ilim öğrenip, feyz aldı. Kısa zamanda zâhirî ve bâtınî ilimlerde yüksek derecelere kavuştu. Şems-i Tebrîzî, seyâhat ettiği yerlerde, uğradığı memleketlerde iyi bir dost bulunması için duâ ederdi. Isrârla yaptığı bu duâların netîcesi olarak rüyâsında; Celâleddîn-i Rûmî 'ye gidip onun yetişmesinde yardımcı olması bildirildi. Böylece o, Allahü teâlâya şükürle; " Böyle dosta canım fedâ olsun ...

Kategori : Genel | Biyografi | Etiket: Şems-i Tebrîzî

 Said Faik Abasıyanık

  Cumhûriyet devri hikâyecilerinden . 1906 'da Adapazarı 'nda doğdu . Varlıklı bir âileye mensuptu . Babası Mehmed Faik , ticâretle uğraşıyordu . Annesi Makbule Hanımdır . Ömrü boyunca annesinden maddî ve manevî destek aldı . İlköğrenimini Adapazarı 'nda Rehber-i Terakkî Mektebinde yaptı . Orta öğrenimine İstanbul Lisesinde başladı . Bursa Lisesinde tamamladı ( 1928 ) . Bir ara , İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde iki yıl devamdan sonra , ekonomi tahsili için İsviçre 'ye gitti . Öğrenimini bir yana bırakarak gezmek ve eğlenmek için Fransa 'nın Grenoble şehrine geçti ...

Kategori : Biyografi | Etiket: Said Faik Abasıyanık, türk yazarlar, ünlü yazarlar, Said faik abasıyanık biyografi

 Gregorios

Gregorios İstanbul Patriklerinden olup , Rum İsyanının tertipleyicisi . Mora 'da 1739 yılında doğdu . İzmir piskoposluğundan sonra patrik oldu . Sultan İkinci Mahmûd Han zamanında çıkan Rum İsyanının baş planlayıcısıdır . 1821 'de Patrikhane kapısında idam edildi . Patrik Gregorios 'un Rus Çarı Aleksandra yazdığı mektup , tarihi önemi haiz olup , ibret verici olması bakımından mühimdir . Mektupta şöyle demektedir: " Türkleri maddeten ezmek ve yıkmak imkansızdır . Çünkü Türkler , Müslüman oldukları için çok sabırlı ve mukavemetli insanlardır . Gayet mağrurdurlar ve izzet-i iman sahibidirler . Bu hasletleri , ...

Kategori : Biyografi | Din | Genel | Etiket: Gregorios

 Platon

Platon M . Ö . 427-347 yılları arasında yaşa­mış olan ve düşünce tarihinin tanıdığı ilk ve en büyük sistemin kurucusu olan ünlü Yunan filozofu . Temeller Sisteminde , Sofistlerin Yunan toplumu üzerindeki olumsuz etkileriyle sa­vaşmaya çalışmış olan Platon , işe öncelikle bilgi konusuyla başlamış ve mutlak ve kesin bir bilginin var olduğu konusunda tümüyle dogmatist bir tavır sergilemiştir . Ona göre , değişen hiçbir şekilde bilinemeyeceği için , insan zihninden bağımsız olan , değişmez bir varlık olmalıdır . Mutlak ve kesin bir bilgiye erişmek ve bu bilgiyi başkalarına aktarmak durumundaysak eğer , Platon'a ...

Kategori : Biyografi | Etiket: Platon kimdir, Platon hayatı, Platon biyografi

 Auguste Comte

Auguste Comte 1798 - 1857 yılları arasında yaşamış olan , pozitivizmin kurucusu Fransız filozofu . Temel eserleri: Course de Philosophie Positive [Pozitif Felsefe Ders­leri] , Systeme de politique positive [Pozitif Politik Sistem] . Kartezyen veya Aydınlanma geleneğinin en önemli temsilcilerinden olan , Ortaçağın dünya görüşünün yerine geçen yeni bilim kökenli ideoloji için bir temel sağlamaya çalışan Comte'un temel amacı , toplumun re­formdan geçirilmesi , toplumun yeni baştan düzenlenmesi olmuştur . Bu amaç , ona göre , toplumu yöneten yasaların bilgisini , toplumu konu edinen bir bilimi gerektirir . Bu bilim için ...

Kategori : Biyografi | Etiket: Auguste Comte kimdir, Auguste Comte hayatı, Auguste Comte biyografi

 Nasrettin Hoca

Nasreddin Hoca 13 . yüzyıl Anadolusu'nda yaşadığına inanılan bir halk bilgesinin adı olup , Türk folklorunun en önemli fıkra kahramanıdır . Yazıya geçirilmiş ilk Nasrettin Hoca hikâyesi 1480 tarihli Sarı Saltuk'un hayatını anlatan Ebu'l Hayr Rumi'nin Saltuknamesi'de bulunmaktadır . Fatih Sultan Mehmet'in oğlu Cem Sultan'ın şehzadeliği esnasında verdiği talimat üzerine Ebül hayr Rumi tarafından Saltukname yedi senelik bir çalışma sonucunda Türk sözlü geleneğinden toplanarak 1480 yılında tamamlanmış ve kitaplaştırılmıştır . Abdullah Efendi´de başlamış ve tahsilinin sonunda babasının yerine köyünde imamlık yılında vefat ettiği şeklindeki rivayet göz önüne alınırsa , onun , Selçuklular devrinde yaşadığını ve ...

Kategori : Biyografi | Etiket: nasrettin hoca fıkra nasreddin nasretdin

 Nasrettin Hoca'nın Hayatı ( 1208-1284 )

Nasreddin Hoca 1208 yılında Sivrihisar'ın Hortu Köyünde doğdu , 1284 yılında Akşehir'de vefat etti . Büyük Türk halk bilgesi olan Nasreddin Hoca halk dilinde , duygu ve inceliği içeren , gülmece türünün öncüsü olmuştur . Babası Hortu Köyü imamı Abdullah Efendi , annesi aynı köyden Sıdıka Hatun'dur . Önce Sivrihisar'da medrese öğrenimi gördü . Babasının ölümü üzerine Hortu'ya dönerek köy imamı oldu . 1237'de Akşehir'e yerleşerek , Seyyid Mahmud Hayrani ve Seyyid Hacı İbrahim'in derslerini dinledi . İslam diniyle ilgili çalışmalarını sürdürdü . ...

Kategori : Biyografi | Etiket: nasrettin hoca fıkra