Arkeoloji
Bilgisayar
Bilim
Bitkiler
Biyografi
Biyoloji
Coğrafya
Din
Edebiyat
Ekonomi
Elektronik
Felsefe
Fizik
Genel
Hayvanlar
Hukuk
internet
İslam Ansiklopedisi
Jeoloji
Kimya
Matematik
Müzik
Programlama
Rehberlik
Resim
Rüya Tabirleri
Sağlık
Sinema
Siyaset
Sosyoloji
Spor
Şifalı Bitkiler
Tarih
Teknoloji
Tıp
Tiyatro
Uzay
Yerler
Ziraat


vuhuv.com

Coğrafya Ekosistem

Ekosistem EKOSİSTEM Canlılarla ( hayvanlar , bitkiler , mikroorganizmalar ) içinde bulundukları maddi ortamı birleştiren fonksiyonel ( işlevsel ) bütün . Yeryüzünde canlı yaratıkların tümü , biyosfer denilen ince bir kabukta yaşar . Biyosferin belirgin özelliği onu oluşturan hayvan ve bitki türlerinin çok çeşitliliği ve yapısındaki düzensizliktir . Bu düzensizlik , canlı yaratıklarla fizik ortam öğelerinin eşitsizlik eşitsiz dağılımında açıkça görülür . Ama bu çeşitliliğe karşın , canlıların biyosferdeki yerleşimi bir kargaşa şeklinde değildir . 1935 yılında ingiliz botanikçisi Arthur C . Tansley'in ekosistem adına verdiği birimler halindedir . ...

Kategori : Coğrafya | Etiket: Ekosistem

 Tropikal Yağmur Ormanları

Tropikal Yağmur Ormanları Milyonlarca yıl önce ortaya çıkan ve yeryüzünde yaşayan hayvanların yüzde 80"ini barındıran tropik yağmur ormanları günümüzde yok olma tehlikesiyle karşı karşıyadır . Ekolojik sistemler bozulurken , pek çok canlının yaşam alanı yok edilmektedir . Bitki örtüsünün yoğunluğu nedeniyle tropik yağmur ormanları gezegenimizin en önemli oksijen kaynaklarından biri durumdadır . Ayrıca kıtalar üstündeki en büyük su deposu işlevini görürler . Bu nedenle onların yok edilmesi büyük ekolojik felaketlere yol açabilir . Tropik Sera İklimi Yerküreyi ikiye “bölen” Ekvator çizgisinin her iki yanında yer alan bölgeye tropik kuşak denir . Burası her zaman ...

Kategori : Coğrafya | Etiket: Tropikal Yağmur Ormanları

 İç Göçler

İç Göçler İç göçler 1950 "den sonra Ulaşımın  gelişmesi ve sanayileşme ile artış göstermiştir .     İç Göçün ( Köyden Kente ) Sebepleri 1 . Hızlı nüfus artışı , 2 . Tarım alanlarının miras yoluyla küçük parçalara ayrılması , 3 . Tarımda makineleşme ile işsizliğin oluşması ( bu genelleme Karadeniz bölgesi için geçerliliğini yitirir . ) . 4 . Eğitim hizmetleri , alt yapı hizmetlerinin yetersizliği , 5 .  Kan davaları ve terör . 6 .  İklim ve yer şekillerinin olumsuz etkileri . ...

Kategori : Coğrafya | Etiket: İç Göçler

 Ozon Tabakası

Ozon Tabakası Ozon Tabakası Çeşitli amaçlar için üretilen kloroflorokarbonlar ( CFC ) ozon tabakasını inceltmekte , bunun sonucunda çevre ve insan sağlığı olumsuz etkilenmektedir . Ozon molekülleri atmosferde bulundukları yere göre farklı karakteristik özellikler gösterirler . Stratosfer tabakasındaki ozon canlılar için yararlı olup , buna karşılık dünya yüzeyine yakın Atmosfer tabakasında ( troposferde ) bulunan %10 oranındaki ozonun yıkıcı etkisi bulunmaktadır . Atmosferdeki diğer moleküllerle reaksiyona giren ozonun , bitki ve hayvanların canlı dokularına çeşitli zararları bulunmaktadır . Atmosferdeki ozonun yaklaşık %90"ı yeryüzünden itibaren 10-40 km . arası yükseklikte ...

Kategori : Coğrafya | Etiket: Ozon Tabakası

 Tuz Gölü

Tuz Gölü Konum Ankara , Konya ve Aksaray illerinin sınırları içerisinde yer alan Tuz Gölü 1 . 300 km2 , Tuz Gölü Alt Havzası ise 20 . 000 km2 yer kaplar . Tuz Gölü Alt Havzası , Konya Kapalı Havzası'nda suyun sonlandığı yerdir . Doğal Yapı Tuz Gölü , sahip olduğu biyolojik çeşitlilik değerleri bakımından hem ülkemizde hem de dünyadaki sayılı alanlardandır . Önemli Bitki Alanı , Önemli Kuş Alanı , 1 . Derece Doğal Sit Alanı ve Özel Çevre Koruma Alanı ( 7 . 414 km2 ) olan Tuz Gölü ...

Kategori : Coğrafya | Etiket: Tuz Gölü

 Dağ Oluşumu

  DAĞ OLUŞUMU ve TÜRKİYE'DE DAĞ OLUŞUMU   1 ) Dağ Oluşumu : -          Okyanus ve deniz diplerinde biriken kalın tortul tabakalar ( jeosenklinal )   kıtalarının levha birbirine yaklaşması sonucu yan basınçlara maruz kalırlar . -          Bu yan basınçlar sonucunda jeosenklinal eğer esnek yapıdaysa kıvrılarak yükselir ve yer yüzünün kıvrım dağlarını oluşturur . ( Toros dağı ) -          Jeosenklinal  eğer sert yapıdaysa veya önceden yükselmiş kıvrım dağları tekrar yan basınçlara maruz kalırsa kırılma olur . Yükselen bölümlere horst , alçakta kalan kısımlara ise grabent denir . Yüksekte kalan horstlar dağı oluştururken , ...

Kategori : Coğrafya | Etiket: Dağ Oluşumu Türkiyede Dağ Oluşumu

 Turizm

TURİZMİN TANIMI Turizmin tarihsel süreç içerisinde pek çok tanımı ve ifadesi vardır . Günümüzdeki tanımlarından birkaçını şöyle sıralamak mümkün : “Turizm; kazanç sağlamak amacına yönelik olmamak ve sürekli yerleşmemek koşulu ile yabancıların bir yere seyahatleri ve orada konaklamaları sonucunda ortaya çıkan ilişkilerin tümü ya da sürekli yaşanan yer dışında tüketici olarak yapılan geçici konaklama olayıdır . ” Diğer bir tanım da şöyledir; “Turizm , insanların sürekli ikamet ettikleri , çalıştıkları ve her zamanki olağan ihtiyaçlarını karşıladıkları yerlerin dışına seyahatleri ve buralardaki genellikle turizm işletmelerinin ürettiği mal ve hizmetleri talep ederek geçici konaklamalarından doğan olaylar ve ilişkilerin bütünüdür . ” Diğer bir tanım ...

Kategori : Coğrafya | Etiket: Turizmin

 Toprak Çeşitleri

Toprak Çeşitleri TOPRAK ÇEŞİTLERİ Toprakları ana başlıklar altında çok kısa şöyle özetleyebiliriz . 1-Taşlı topraklar 2-Kumlu topraklar 3-Tınlı topraklar 4-Killi opraklar 5-Marnlı topraklar 6-Humuslu toprakalr 7- Kireçli topraklar 1-Taşlı topraklar:İçeriği % 80 taş ve az miktarda topraktan oluşur . Kolay havalanırlar . wfakat su tutma kapasiteleri ve besin ihtivalrı azdır . 2-Kumlu topraklar:% 80 kum ihtiva ederler . İşlenmeleri kolaydır . Su tutmadıklarından bol sulama gerektirirler buda toprktaki besinin yıkanıp gitmesine neden olur . besince fakir ve genelliklede asit topraklarıdr . 4-Kili topraklar:İçeriğinin yarıdan fazlasını kil oluşturur . Su tutma kapasiteleri yüksektir . bu nednele geç tava gelirler . tava gelmeden işlenmesi halinde toprak tekstürü zarar ...

Kategori : Coğrafya | Etiket: Toprak Çeşitleri

 Coğrafi Keşifler

Coğrafi Keşifler Bilinmeyen , bir anlamda esrar ve tehlike demektir , ama aynı zamanda , akla gelmedik zenginliklere ulaşma olanağını da kendinde taşır . İşte bu yüzden , bütün keşif gezilerinin temelinde rastlantılar , çıkar duygusu ve insanların karşı konulmaz merakları yatar . Tarihöncesi'nde yaşamış uzak atalarımıza göre Evren , yaşamlarını sürdürmeğe çabaladıkları topraktan ibaretti ve hayal güçleri , onları bu toprağın sınırlarını aşmağa zorlamıyor , ancak yaşamayı sürdürecek olanaklar tükenince yeni yerler aramağa davranıyorlardı . Böylece , otuz bin yıl kadar önce , Asya'da yaşayan avcı grupları ...

Kategori : Coğrafya | Etiket: Coğrafi Keşifler

 Gel - Git

GEL - GİT ( Med- Cezir ) GEL - GİT ( Med- Cezir ) Ay ve Güneşin çekim gücü etkisiyle okyanuslarda görülen su yükselmeleri ve alçalmalarına Gel-Git denir . Ay ve güneşin aynı doğrultuda oldukları zaman çekim güçleri birbirine eklenir ve Büyük Gel-Git olur . Ters istikametlerde ise Küçük Gel-Git olur . Bu durum ayda ikişer kere olur . Normal Gel-Git ise hergün 50 dk . lık gecikmelerle olur . Bu durum ay günü ile dünya günü arasındaki zaman farkından kaynaklanır . Suların yükselme ve alçalmaları ile ortaya çıkan yükselti ...

Kategori : Coğrafya | Etiket: GEL - GİT (Med- Cezir)