Arkeoloji
Bilgisayar
Bilim
Bitkiler
Biyografi
Biyoloji
Coğrafya
Din
Edebiyat
Ekonomi
Elektronik
Felsefe
Fizik
Genel
Hayvanlar
Hukuk
internet
İslam Ansiklopedisi
Jeoloji
Kimya
Matematik
Müzik
Programlama
Rehberlik
Resim
Rüya Tabirleri
Sağlık
Sinema
Siyaset
Sosyoloji
Spor
Şifalı Bitkiler
Tarih
Teknoloji
Tıp
Tiyatro
Uzay
Yerler
Ziraat


vuhuv.com.tr

Genel Zübeyr Bin Avvâm

Zübeyr Bin Avvâm Resûlullah sallallahü aleyhi ve sellem efendimizin; " Her peygamberin bir havârisi (samimi dostu) vardır. Benim havârim Zübeyr 'dir. " hadîs-i şerîfine mazhar olan ve sağlığında Cennet 'le müjdelenen sahâbî. Huveylid bin Esed bin Abdüluzzâ bin Kusey 'in torunudur. Eshâb-ı kirâmın büyüklerindendir. Hazret-i Hadîce 'nin erkek kardeşinin ve Resûlullah 'ın halası olan hazret-i Safiyye 'nin oğludur. 590 veya 591 senesinde Mekke 'de doğdu. 656 (H. 36) senesinde altmış yedi yaşındayken Cemel (Deve) Vak 'asında şehit oldu.Zübeyr bin Avvâm Müslüman olduğunda on iki yaşındaydı. Dördüncü olarak îmâna geldi.Zübeyr bin Avvâm radıyallahü anh îmân ettiği zaman, amcası çok kızmıştı. Bu yüzden ...

Kategori : Genel | Etiket: Zübeyr Bin Avvâm

 Zuhal (bkz. Satürn)

Zuhal (bkz. Satürn)

Kategori : Genel | Etiket: Zuhal (bkz. Satürn)

 Zooloji

Zooloji Alm. Zoologie, Fr. Zoologie, İng. Zoology. Hayvanları inceleyen bilim dalı. Biyolojinin hayvanları inceleyen dalına " Zooloji ", bitkileri inceleyen dalına da " Botanik " denir. Zooloji, hayvanları toplu olarak ele alır ve onların canlı, cansız diğer varlıklarla münâsebetlerini araştırır ve tespit eder. Hayvanların anatomisi, hücre yapısı, embriyo gelişimleri, eski çağlardan beri geçirdikleri değişiklikler, sınıflandırılmaları, genetik özellikleri, yaşayış şekilleri ve psikolojik davranışları hep zoolojinin konusudur. Zooloji, incelediği konular bakımından birçok dallara ayrılır. Morfoloji: Şekil bilimi olup, canlıların dış yapısını inceler. Anatomi: Canlıların iç yapısını inceler. Histoloji: Doku bilimidir. Sitoloji: Hücreleri inceleyen bilimdir. Fizyoloji: Canlılarda bulunan organların görev ve çalışmalarını inceler. Embriyoloji: Zigottan (döllenmiş yumurta) yavru meydana gelene ...

Kategori : Genel | Etiket: Zooloji

 Zonguldak

Zonguldak İlin KimliğiYüzölçümü: 6489 km2Nüfûsu: 867.726İlçeleri: Merkez, Alaplı, Çaycuma, Devrek, Eflani, Ereğli, Gökçebey, Karabük, Safranbolu, Yenice.Batı Karadeniz bölümünde yer alan bir ilimiz. Güneyden Bolu,Çankırı, doğudan Bartın ve Kastamonu illeri, batıdan ise Karadeniz ile çevrilidir. Türkiye 'nin kara elmas (kömür) yatağıdır. Trafik numarası 67 'dir.İsminin MenşeiZonguldak, toprağının altındaki kömürün henüz varlığının bilinmediği sıralarda bir köydü. Sazlık ve bataklık bir arâzide bulunduğu için (Sazlık) mânâsına gelen " Zongalık " adıyla anılırdı. Yirminci asır başında küçük bir kasabayken Cumhûriyet devrinde hızla gelişmiştir. Bu mütevâzi köy bilâhare modern kasaba ve büyük bir şehir hâline gelmiş ve (Zongalık) kelimesi de halk lisanında " Zonguldak " olarak ...

Kategori : Genel | Etiket: Zonguldak

 Zona (zoster, Herpes Zoster)

Zona (zoster, Herpes Zoster) Alm. Gürtelrose (f), Fr. Zona(m), İng. Zona. Herpesvirus varicella tarafından ortaya çıkarılan akut, tek taraflı ve sinir dağılımı üzerinde gelişen veziküllerle (içi su dolu kabarcık) seyreden döküntülü bir hastalık. Genellikle erişkinlerde (en sık 50 yaş üstü) ortaya çıkar ve şiddetli sınır ağrısı yapar. Herpesvirus varicella aynı zamanda çocuklarda yaygın döküntülerle seyreden su çiçeği hastalığının da âmilidir.Zona arka kök sinir düğümünde sessiz yaşayan virüsün; yaralanma, habis hastalıklar (bilhassa lenfoma) ve röntgen şuasına mâruz kalma gibi hazırlayıcı faktörlerle aktif hâle geçmesi sonucunda gelişir.Hastalık; ateş ve kırgınlıkla başlar. 2-4 gün içinde gövde ve nâdiren kol ve bacaklarda şiddetli ağrı, kaşıntı ...

Kategori : Genel | Etiket: Zona (zoster, Herpes Zoster)

 Zola, Emile

Zola, Emile Fransız romancı. 2 Nisan 1840 senesinde Paris 'te doğdu ve 29 Eylül 1902 'de orada öldü. Babası, Mûsevî asıllı İtalyan mühendisidir. Zola düzenli bir eğitim görmemesine rağmen gençlik yıllarından îtibâren yazmaya karşı istidatlıydı. Romantik şiirler yazarak işe başladı ama pek başarılı olamadı. Realizme kayarak denemeler yaptı. Bu arada gazetelerde makâle yazarı olarak çalıştı.Zola, Balzac, Stendhal, Flaubert 'in tesiri altında kalarak insanlığın kirli, suçlu, çirkin yüzlerini tam çıplaklığı ile anlatmayı prensip edinmiş, bu tarzda birçok eser vermiştir. Bu eserlerinde realizmin ilmî temelini teşkil eden naturalizmi esas almıştır. Çalışmalarında pornografik (müstehcen) ifâdelere çekinmeden yer verdiği için tenkitlere uğramıştır.Emile Zola, roman yanında ...

Kategori : Genel | Etiket: Zola, Emile

 Zırnık

Zırnık Alm. Gelbe Arsenblende (f); Auripigment, Operment (n), Fr. Arsenic (m) Juane; Sulfure (m) jaune d 'arsenic; orpiment (m), İng. Yellow arnesic; orpiment. Sarı renkli tabii arsenik sülfür minerali. Limon sarısı renginde, özgül ağırlığı 3.45, sertliği 1,5-2 ve kimyâsal bileşimi AS2S3 olan rombik trimentrik prizma yapısına sâhip çok zehirli bir maddedir.Zırnık önceleri kral sarısı adı ile renklendirme maksadı ile kullanılırdı. Sanâyide en çok deriden kılları ayırmak için kıl dökücü olarak kullanılır. Kızıl renkli zırnık da vardır.

Kategori : Genel | Etiket: Zırnık

 Zîrîler

Zîrîler Kuzey Afrika 'da İslâm devleti kuran hânedanlardan. Zîrîler, Mağrib 'in iç kısmında oturan Senhâce Berberî kabîlelerindendir. Hâricilerden Ebû Yezid 'e karşı 945 'te Fâtımîler 'e askerî kuvvet yardımı yaptılar. Bu yardım üzerine, Fâtımî halîfesi Mu 'izz (953-975) zamânında, Zîrîlerden Yusuf Bulukkîn bin Zîrî 'ye İfrikiye Vâliliği verildi. Bulukkîn, Zendler ile mücâdele etti. Sebte 'ye kadar bütün Magrib 'i zaptetti. Zîrîlerin hâkimiyeti çok genişleyince, bu toprakları bir kişinin idâre etmesi zorlaştı. Yusuf Bulukkîn 'in torunu Nâsıreddevle Bâdîs (996-1016) zamânında, topraklarda idârî taksimat yapıldı. Batıdaki bölgeler âilenin Hammâdî koluna geçti Anakol Zîrîlerin merkezi Kayravan olup, İfrikiye 'ye hâkimdiler. Hammâdîlerin merkezi ise Kala ...

Kategori : Genel | Etiket: Zîrîler

 Zırh

Zırh Alm. Rüstung (f); Panzerung (f), Fr. Armure (f); Cuirasse (f), İng. Armor; cuirasse. Eskiden savaşlarda ok, kılıç, balta gibi silâhlardan vücûdu korumak için kullanılan çelik giyecek.Eskiden beri savaş alanlarında hasımların kesici silâhlarından kendilerini korumaya çalışanlar çeşitli tipte zırhlar kullanmışlardır. Zırh gömlek, kolçak, dipçek şeklindeki Osmanlı ve Memlûklerin kullandığı hafif, hareket serbestliği veren zırh ile Avrupalıların kullandıkları zırhlar birbirinden çok farklıdır. Avrupalılarınki yapılış şekli, ağırlığı îtibâriyle kullananda hareket kâbiliyetini çok sınırlar. Orta Asya 'dan beri Türklerin kullana geldikleri ise küçük parçaların birleşmesinden meydana gelen hafif ve kullanışlı zırh takımlarıydı. Bilhassa 15 ve 16. yüzyıllara âit Osmanlıların kullandıkları zırhlar göğüs ve sırtı ...

Kategori : Genel | Etiket: Zırh

 Zımmî

Zımmî İslâm devletinin himâyesinde yaşayan gayri müslim vatandaş. Ehl-i zimmet de denir. Zimmet, ahd, eman, himâye, sâhip çıkma koruma mecbûriyeti emniyetini garanti etmek demektir. Zımmîlerin İslâm devletinin vatandaşı olması başlıca şu şekillerden biri ile olur. Müslümanlar tarafından harp ile veya sulh ile fetholunan bir beldenin (memleketin) halkı, cizye ve harac vermeği kabul ederlerse İslâm devletinin vatandaşı olurlar. Cizye, erkeklerden şahıs başına, harac arâzilerinden, topraklarından alınan vergidir (Bkz. Cizye, Haraç). Zımmîler cizye vermekle artık onlara dokunulmaz, emniyet içinde yaşarlar. Canlarını, mallarını, ırz ve nâmuslarını, İslâmın adâletine sığınarak korumuş olurlar. Ticâretlerinde, işlerinde serbest olurlar. Müslümanlar gibi huzur içinde yaşarlar. Din ve vicdan hürriyetine ...

Kategori : Genel | Etiket: Zımmî