Arkeoloji
Bilgisayar
Bilim
Bitkiler
Biyografi
Biyoloji
Coğrafya
Din
Edebiyat
Ekonomi
Elektronik
Felsefe
Fizik
Genel
Hayvanlar
Hukuk
internet
İslam Ansiklopedisi
Jeoloji
Kimya
Matematik
Müzik
Programlama
Rehberlik
Resim
Rüya Tabirleri
Sağlık
Sinema
Siyaset
Sosyoloji
Spor
Şifalı Bitkiler
Tarih
Teknoloji
Tıp
Tiyatro
Uzay
Yerler
Ziraat


vuhuv.com.tr

Genel Saçkıran (bkz. Kellik)

Saçkıran bkz. Kellik

Kategori : Genel | Etiket: Saçkıran (bkz. Kellik)

 Sabunotu (saponaria Officinalis)

Sabunotu (saponaria Officinalis) Alm. Seifenkraut (n), Fr. Saponaire (f), İng. Soapwort. Familyası: Karanfilgiller (Caryophyllaceae). Türkiye 'de yetiştiği yerler: İç Anadolu, Karadeniz ve Marmara bölgesi. Haziran, eylül ayları arasında pembemsi-beyaz renkli, kokulu çiçekler açan, sulak ve gölgeli yerlerde yetişen, 30-70 cm boylarında çok yıllık otsu bitkiler. Toprak altı kısmında kırmızımsı kökler bulunur. Yapraklar gövde üzerinde karşılıklı durumlarda, uçları sivri, uzunca ve oval şekillerdedir. Çiçekler beş parçalı, kısa saplı ve iki santimetre kadar uzunluktadır. Meyveleri esmer renkli, uzunca bir kapsüldür. Kullanıldığı yerler: Kökleri % 5 kadar saponin ihtivâ eder. Ayrıca zamk, reçine, müsilaj ve yağlar taşır. Bitkinin kök ve yaprakları su ile çalkanırsa, taşıdığı saponinden ...

Kategori : Bitkiler | Genel | Etiket: Sabunotu (saponaria Officinalis)

 Sabatay Sevi (bkz. Dönmeler)

Sabatay Sevi (bkz. Dönmeler)

Kategori : Genel | Etiket: Sabatay Sevi (bkz. Dönmeler)

 Ziştovi Antlaşması

Ziştovi Antlaşması Osmanlı Devleti ile Avusturya arasında 1788-1791 savaşlarına son veren ve Ziştovi 'de imzâlanan barış antlaşması. 1787 'de başlayan Osmanlı-Rus Harbi devam ederken 1788 'de Avusturya Rusya 'nın yanında Osmanlı Devletine harp îlân etti. Buna karşılık İsveç de Rusya 'ya karşıOsmanlı Devletinin yanında savaşa girdi. Ayrıca Osmanlı Devleti, iki cephe ile karşı karşıya gelince savaş hâlinde bulunduğu Prusya ile 1790 yılında antlaşma imzâladı ve Avusturya sınırına yeni kuvvetler gönderdi. 8 Haziran 1790 'da Yergöği 'de Avusturya kuvvetleri büyük bir bozguna uğratıldı. Bu mağlubiyet üzerine Avusturya imparatoruİkinci Leopold barış istedi. Prusya 'nın da delâletiyle 18 Eylül 1790 'da Yergöği 'de dokuz ...

Kategori : Tarih | Genel | Etiket: Ziştovi Antlaşması

 Ziyârîler

Ziyârîler İran 'daki Müslüman hânedanlardan. Taberistan ve Gürgan 'a hâkim olan hânedanın kurucusu, Deylemli ücretli askerlerin kumandanlarından Merdâviç bin Ziyâr idi. Sâmânilerin iç mücâdelesinden faydalanıp, hâkimiyetini İsfehan ve Hemedan 'ın güneyine kadar genişletti. Merdaviç bin Ziyâr, 395 'te kendi askerlerince öldürüldü. Ziyârîler, geçici olarak parçalandı. Merdaviç 'in kardeşi Vuşmegir, sâdece Hazar Denizi eyâletinde Sâmânilere bağlı kaldı. Ziyârîler, 10. yüzyılda, Kuzey İran 'daki Büveyhî-Sâmânî mücâdelelerinde mühim rol oynadılar. Şems el-Me 'âlî Kabus bin Vuşmegir (978-1012) zamânında kültür hayâtına önem verildi. Kendileri gibi Ehl-i sünnet olan Gaznelilerin hâkimiyetini tanıdılar. Evlilik yolu ile iki hânedan arasında akrabalık da tesis edildi. Ziyârî emirlerinden Keykâ ...

Kategori : Tarih | Genel | Etiket: Ziyârîler

 Ziyâeddîn Nurşînî

Ziyâeddîn Nurşînî son devir din adamlarından. İsmi Muhammed Ziyâeddîn 'dir. Nurşînî nisbesiyle meşhur olmuştur. Büyük velî Abdurrahmân Tâgî 'nin oğludur. 1857 (H. 1273) senesi Ocak ayında Bitlis 'in Hizân ilçesinin İspayirt bucağına bağlı Üsb köyünde doğdu. 1924 (H. 1342) senesi Şubat ayında Nurşin 'de vefât etti. Kabri Nurşin 'dedir.Âlim ve evliyâ bir zâtın oğlu olanMuhammedZiyâeddîn Nurşînî ilk tahsilini babası Abdurrahmân Tâgî 'den gördü. Babasının yanında terbiye görüp ilim öğrendi ve tasavvufa çalıştı. Zâhirî ilimlerde ve tasavvufta yüksek derecelere kavuştu. Daha sonra babasının talebelerinden Şeyh Fethullah Verkânisî 'nin sohbetlerinde ve ilim meclislerinde bulundu. Nakşibendiyye yolunun esaslarına göre yetişti. Hocası, ona ilimde ve ...

Kategori : Genel | Etiket: Ziyâeddîn Nurşînî

 Ziyâeddîn Gümüşhânevî

Ziyâeddîn Gümüşhânevî Osmanlılar zamânında yetişen evliyânın büyüklerinden. İsmi Ahmed Ziyâeddîn 'dir. 1813 (H.1228) senesinde Gümüşhâne 'nin Emirler mahallesinde doğdu, 1893 (H.1311)te İstanbul 'da vefât etti. Kabri Süleymâniye Câmii bahçesindedir.Beş yaşında okumaya başladı. Sekiz yaşında Kur 'ân-ı kerîmi, Delâil-i Hayrat, Kasîde-i Bürde ve Hizb-ül-A 'zam adlı eserleri okumak için icâzet aldı. On yaşındayken babası ile birlikte Trabzon 'a göçtüler. Orada zamânın âlimlerinden Arapçayı ve din ilimlerini okumaya başladı. Bir taraftan ilim öğreniyor, bir taraftan da ticâretle uğraşan babasının dükkânına gidip ona yardımcı oluyordu. Fakat o, büyük bir şevkle ilim öğrenmeye gayret ediyordu. Bizzat kendi eliyle ördüğü para keselerini satarak tahsili için para ...

Kategori : Genel | Etiket: Ziyâeddîn Gümüşhânevî

 Ziyâ-ül-hak

Ziyâ-ül-hak Pakistanlı general ve devlet adamı. 1924 senesinde Cullundur 'da doğdu. 17 Ağustos 1988 günü uçağına yapılan bir sabotajla şehit edildi.Ziyâ-ül-Hak, Kraliyet Hindistan Askerî Akademisini 1945 senesinde bitirerek orduya katıldı. On dokuz yıl kurmay olarak görev yaptı. İngiliz ordusunda ve ABD 'de askerî öğrenim gördü. Kuetta 'daki Komuta Karargâh Okuluna öğretmen olarak tâyin edildi. 1965 'te kıta görevine başladı. 1966-69 seneleri arasında Kara kuvvetlerinde çeşitli birliklerde komutanlık yaptı. 1969-71 arasıÜrdün Kara Kuvvetlerinde danışmanlık görevinde bulundu. 1972 'de tuğgeneral oldu; ardından Butto tarafından generalliğe yükseltildi. 1976 senesinde Genelkurmay başkanı oldu.Ziyâ-ül-Hak, 1977 seçimleri sonunda Pakistan iç savaşın eşiğine gelince, 5 Temmuz 'da kansız ...

Kategori : Genel | Etiket: Ziyâ-ül-hak

 Ziyâ Paşa

Ziyâ Paşa Tanzimat devri yazar, şâir ve devlet adamlarından. Esas ismi AbdülhamidZiyâüddîn 'dir. 1825 'te İstanbul 'da doğdu. İlk ve orta öğreniminin bir bölümünü Süleymaniye 'deki Edebiye Mektebi ile Beyazıt Rüştiyesinde yaptı. Bir taraftan Arapça ve Farsça 'yı öğrenirken, diğer taraftan da eline geçen dîvânları okudu. Hattâ divan şiirleri yazmaya başladı. 30 yaşına kadar Sadâret Mektûbî Kalemi memurluğunda bulundu. 1855 'te Reşid Paşanın yardımı ile Mâbeyn Üçüncü Kâtibi oldu. Bu arada Fransızcayı öğrendi ve Fransızcadan eserler tercüme etmeye başladı. Fransızca ve bu sâyede elde ettiği Fransız kültürü Ziyâ Paşanın şahsiyetini değiştirdi.Sultan Abdülazîz Han devrinde Âli Paşa sadrâzam oluncaonu saraydan uzaklaştırdı. Evvelâ ...

Kategori : Genel | Etiket: Ziyâ Paşa

 Ziyâ Osman Saba

Ziyâ Osman Saba Cumhûriyet devri şâirlerinden. İstanbul 'da 1910 'da doğdu. Galatasaray Lisesini 1931 'de, İstanbul Hukuk Fakültesini 1936 'da bitirdi. Şiirlerini lise yıllarında iken yazmaya başladı ve ilk şiiri Servet-i Fünun Dergisi 'nde Ocak 1927 'de çıktı. Bu dergide tanıştığı arkadaşlarıyla Yedi Meşale topluluğuna girdi. Muhasebecilik ve banka memurluğu yanında 1945-50 arasında Millî Eğitim Basımevi düzeltme şefliği yaptı. Bir süre Milliyet Gazetesi 'nin edebiyat sayfasına İçtihad Dergisi 'ne yazılar yazdı. Varlık Dergisi çıkmaya başlayınca, yazı ve şiirlerini burada yayınlamaya başladı. Ağaç ve Yücel dergilerinde de yazılar yazdı. 29 Ocak 1957 'de İstanbul 'da öldü.Ziyâ Osman, duygu ve hatıraları dile getirdiği ...

Kategori : Genel | Etiket: Ziyâ Osman Saba