Arkeoloji
Bilgisayar
Bilim
Bitkiler
Biyografi
Biyoloji
Coğrafya
Din
Edebiyat
Ekonomi
Elektronik
Felsefe
Fizik
Genel
Hayvanlar
Hukuk
internet
İslam Ansiklopedisi
Jeoloji
Kimya
Matematik
Müzik
Programlama
Rehberlik
Resim
Rüya Tabirleri
Sağlık
Sinema
Siyaset
Sosyoloji
Spor
Şifalı Bitkiler
Tarih
Teknoloji
Tıp
Tiyatro
Uzay
Yerler
Ziraat


vuhuv.com.tr

Genel Zeytingiller (oleaceae)

Zeytingiller (oleaceae) Alm. Oleazeen, Ölbaumgewächse pl, Fr. Oléacées pl, İng. Oleaceae. Çalı veya ağaçlar yâhut da odunlu tırmanıcı bitkiler. Yaprakları basit veya parçalı ve karşılıklıdır. Çiçekler tek eşeyli veya erdişidir. Taç ve çanak yaprakları 4 veya 5 parçalıdır. Meyve eriksi veya üzümsü yâhut kapsüldür. Memleketimizde 7 cins ve 10 kadar türü vardır. En önemli bitkileri, zeytin, dişbudak, ful, akçakerme ve leylaktır.

Kategori : Genel | Etiket: Zeytingiller (oleaceae)

 Zeytin Ağacı (olea Europeae)

Zeytin Ağacı (olea Europeae) Alm. Ölbaum (m), Fr. Olivier (m), İng. Olive-tree. Familyası: Zeytingiller (Oleaceae). Türkiye 'de yetiştiği yerler: Ege, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Marmara bölgesi.Nisan-mayıs ayları arasında yeşilimsi-beyaz renkli çiçekler açan, 5-15 m yüksekliğinde, kışın yapraklarını dökmeyen uzun ömürlü ağaç. Gövdeleri çok dallı, bilhassa yan dallar tepe dallardan daha gelişmiş, gri renkli ve yer yer çatlamış kabukludur. Yapraklar kısa saplı, karşılıklı dizilmiş, oval veya mızrak şeklinde, derimsi üst tarafı koyu yeşil, alt tarafı grimsi yeşil renkli ve tüylüdür. Çiçekler bileşik salkım durumlarında toplanmışlardır. Meyveleri zeytin adını alıp ekim ile ocak ayları arasında olgunlaşırlar. Oval şekilli ve eriksi olan meyveler önceleri ...

Kategori : Genel | Etiket: Zeytin Ağacı (olea Europeae)

 Zeyrek (bkz. Keten)

Zeyrek (bkz. Keten)

Kategori : Genel | Etiket: Zeyrek (bkz. Keten)

 Zeynî Dahlân

Zeynî Dahlân on dokuzuncu yüzyılda Haremeyn 'de (Mekke ve Medîne) yetişen âlimlerden. İsmi Ahmed bin Seyyid Zeynî Dahlân 'dır. 1816 (H.1231) senesinde Mekke-i mükerremede doğdu, 1886 (H.1304) senesinde Medîne-i münevverede vefât etti.Zamânın âlimlerinden aklî ve naklî ilimleri tahsil etti. İlimde yüksek dereceye ulaştı. 1871 (H. 1288) senesinde Mekke-i mükerreme Şâfiî müftîsi oldu ve Şeyh-ül-ulemâ (Mekke ulemâsının reisi) ünvânını kazandı.Harem-i şerîfte ders okutup talebe yetiştirdi. Etrâfına ilim ve irfan nurları saçarak Müslüman sapık ve bid 'at fırkalarına karşı uyandırdı. Ehl-i sünnetin savunuculuğunu yaparak yazdığı kıymetli kitap ve risâlelerle Ehl-i sünnet îtikâdı dışında olan kimselere susturucu cevaplar verdi. Sünnî îtikâda sâhip olan âlimleri ...

Kategori : Genel | Etiket: Zeynî Dahlân

 Zeynelâbidîn

Zeynelâbidîn Tâbiînin büyüklerinden ve oniki imâmın dördüncüsü. İsmi, Ali bin Hüseyin bin Ali bin Ebî Tâlib 'dir. Künyesi, Ebû Muhammed ve Ebü 'l-Hasan, lakabı, Seccâd ve Zeynelâbidîn 'dir. Hazret-i Hüseyin 'in oğludur. Annesi, Acem pâdişâhının kızı Şehr-i Bânû Gazâle 'dir. 666 (H.46) senesinde Medîne-i münevverede doğdu. 713 (H.94) yılı Muharrem ayının on sekizinde doğum yerinde şehit edildi. Bakî Kabristanında amcası hazret-i Hasan 'ın yanına defnedildi.İmâmlığı, yâni tasavvufta insanlara feyz vermesi, doğru yola kavuşturması otuz dört sene sürmüştür. Hadis, fıkıh ve tasavvuf ilminde âlimdir. Eshâb-ı kirâmın çoğunu görmüştür. Abdullah ibni Abbâs, Ebû Hüreyre radıyallahü anhüm, hazret-i Âişe, babası hazret-i Hüseyin, amcası hazret-i ...

Kategori : Genel | Etiket: Zeynelâbidîn

 Zeyneddîn Hâfî

Zeyneddîn Hâfî on dördüncü ve on beşinci asırlarda yaşamış evliyânın büyüklerinden ve Hanefî mezhebi fıkıh âlimlerinden. Halvetiyye yolunun kollarından olan Zeyniyye yolunun kurucusudur. İsmi, Muhammed bin Muhammed bin Muhammed bin Ali 'dir. Künyesi, Ebû Bekir, lakâbı, Zeyneddîn 'dir. Hâfî ve Hirevî nisbeleriyle bilinir. Daha çok Zeyneddîn Hâfî diye meşhurdur. 1356 (H.757) senesinde Horasan 'ın Hâf (veya Havâf) kasabasında doğdu. 1435 (H.838) senesinde Hirat 'ta vefât etti.Küçük yaştan îtibâren ilim tahsiline başlayan Zeyneddîn Hâfî, bu maksatla çok seyahat yaptı. Memleketi olan Horasan 'dan başka, Mâverâünnehr, Irak, Âzerbaycan, Şam, Mısır ve Hicaz 'a gitti. Gittiği beldelerin büyük âlimlerinin sohbetlerinde ve ilim meclislerinde bulunarak ...

Kategori : Genel | Etiket: Zeyneddîn Hâfî

 Zeyneb Binti Resûlullah

Zeyneb Binti Resûlullah Resûlullah efendimizin dört kızından birincisi. Bi 'set-i Nebevî yâni Resûlullah efendimize Peygamber olduğunun bildirilmesinden on sene önce Mekke 'de doğdu. Hicretin sekizinci yılında otuz bir yaşında Medîne 'de vefât etti.Hazret-i Zeyneb, Resûlullah efendimizin sevgi ve şefkatinde büyüdü. Nübüvvetten önce, annesi hazret-i Hadîce 'nin yeğeni Ebü 'l-Âs bin Rebî ' ile evlendi. Hazret-i Zeyneb, Resûlullah efendimize Peygamber olduğu bildirildiğinde îmân etti. Kocası Ebü 'l-Âs îmân etmediğinden Kureyş 'ten bâzı kimseler Ebü 'l-Âs 'ı zorlayıp hazret-i Zeyneb-i boşamasını istediler. Zeyneb 'i boşadığı takdirde Kureyş 'ten istediği kızı verebileceklerini söylediler. Ebü 'l-Âs buna yanaşmadı. Hazret-i Zeyneb ile aralarındaki samîmi ve asîlâne ...

Kategori : Genel | Etiket: Zeyneb Binti Resûlullah

 Zeyneb Binti Huzeyme

Zeyneb Binti Huzeyme Resûlullah 'ın hanımlarından. Nesebi, Zeyneb binti Huzeyme bin Abdillah bin Amr bin Abdimenaf bin Hilâl bin Âmir bin Sa 'saa el-Hilâliyye 'dir. Lakabı Ümmü 'l-Mesâkin 'dir.Müminlerin annesi hazret-i Zeyneb, önce hazret-i Abdullah bin Cahş ile evliydi. Abdullah, Resûlullah 'ın halası Ümeyme 'nin oğlu idi. Uhud Savaşında şehit oldu. Diğer rivâyete göre, ilk önce Tufeyl bin Hâris 'in hanımı idi. Tufeyl boşayınca onun kardeşi Ubeyde bin Hâris ile evlendi. O da Bedr Savaşında şehit oldu.Peygamber efendimiz, hazret-i Hafsa 'dan sonra hicretin üçüncü senesi Ramazan ayında hazret-i Zeyneb ile evlendi. Kendisine dört yüz dirhem mehr verdi.Hazret-i Zeyneb, İslâmiyetten önceki devirde ...

Kategori : Genel | Etiket: Zeyneb Binti Huzeyme

 Zeyneb Binti Cahş

Zeyneb Binti Cahş Peygamber efendimizin mübârek hanımlarından. İsmi Zeyneb, künyesi Ümmü Hakem 'dir. Benî Es 'ad kabîlesinden Burre 'nin kızı olup, annesiResûlullah sallallahü aleyhi ve sellemin halası Ümeyme 'dir. Burre, îmân etmediği için Cahş denildi. Bi 'setten yirmi sene önce Mekke 'de doğdu ve 640 (H.20) yılında Medîne 'de vefât etti.Zeyneb radıyallahü anhâ, ilk îmân edenlerdendi. Mekke 'den Medîne 'ye hicret ettiği zaman bekârdı. Resûlullah sallallahü aleyhi ve sellemin âzâdlı kölesi olan Zeyd bin Hârise 'ye radıyallahü anh 623 (H.2) yılında nikâhlandı. Bir yıl sonra, hicretin üçüncü senesinde ayrıldılar. Zeyneb (r.anhâ), Zeyd 'den (radıyallahü anh) ayrıldıktan sonra geçen birkaç ay içinde, ...

Kategori : Genel | Etiket: Zeyneb Binti Cahş

 Zeydîler

Zeydîler halîfeliğin Zeyd bin Zeynelâbidîn 'e ve soyundan gelenlere âit olduğunu söyleyen Şiî-Zeydiyye fırkası mensuplarına verilen ad.Oniki imâmın dördüncüsü olan Zeynelâbidîn 'in oğlu Zeyd 'e tâbi olan ve ; " Hazret-i Ali, Eshâbın en efdalidir. Bununla berâber Ebû Bekr, Ömer ve Osman 'ın (radıyallahü anhüm) hilâfetine câizdir diyen Zeydîler, imâmetin (halîfeliğin), Zeynelâbidîn 'den sonra oğlu Zeyd 'e ve onun soyundan gelen kimselere âit olduğunu söylemelerinden dolayı bu adı almışlardır.Âlim ve fâzıl bir zât olan Zeyd bin Zeynelâbidîn ve oğlu Yahyâ 'nın vefât etmelerinden sonra bir müddet dağınık halde kalan Zeydîler, Abbâsî halîfelerinin siyâsî otoritelerinin zayıflamasından istifâde ederek hazret-i Ali 'nin torunlarından ...

Kategori : Genel | Etiket: Zeydîler