Arkeoloji
Bilgisayar
Bilim
Bitkiler
Biyografi
Biyoloji
Coğrafya
Din
Edebiyat
Ekonomi
Elektronik
Felsefe
Fizik
Genel
Hayvanlar
Hukuk
internet
İslam Ansiklopedisi
Jeoloji
Kimya
Matematik
Müzik
Programlama
Rehberlik
Resim
Rüya Tabirleri
Sağlık
Sinema
Siyaset
Sosyoloji
Spor
Şifalı Bitkiler
Tarih
Teknoloji
Tıp
Tiyatro
Uzay
Yerler
Ziraat


vuhuv.com.tr

Edebiyat Estergon Kalesi

Estergon Kalesi 1543 yılında kanuni sultan süleyman tarafından bir ay kadar süren bir muhasaradan sonra amân ( bazı müsait vaziyetler mukabilinde esirlere dokunulmaması ) suretiyle fethedilmiştir . fethi müteakip budin beylerbeyliği'ne bağlı bir sancak merkezi olmuş ve ilk sancak beyi olarak da serhat gazilerinin namdarlarından yahya paşazâde mehmet bey tâyin edilmişti . bundan sonra estergon şehri ve kalesi , talihini kılıcında arayan şehbaz yiğitleri , turna telli ve karakuş kanatlı akıncı gazileriyle ün salmıştı . evliya çelebi 1663 yılında , sadrazam köprülüzâde fazıl ahmet paşa'nın maiyetinde macaristan seferine gittiğinde , meşhur ...

Kategori : Edebiyat | Tarih | Etiket: Estergon Kalesi

 Satuk Buğra Han Destanı

Satuk Buğra Han Destanı Hz . Muhammed kanatlı atı Burak"ın sırtında göklere yükseldiği "Mirâc Gecesinde" gök katlarında kendinden önceki peygamberleri görür . Bunlar arasında birini tanıyamaz ve Cebrail"e bunun kim olduğunu sorar . Cebrail : " Bu peygamber değildir . Bu sizin ölümünüzden üç asır sonra dünyaya inecek olan bir ruhtur . Türkistan"da sizin dininizi yayacak olan bu ruh "Abdülkerim Satuk Buğra Han" adını alacaktır . " Hz . Muhammed yeryüzüne döndükten sonra hergün islâmiyeti Türk ülkesine yayacak olan bu insan için dua etti . Hz . Muhammed"in arkadaşları da bu ruhu ...

Kategori : Edebiyat | Tarih | Etiket: Satuk Buğra Han Destanı

 Manas Destanı

Manas Destanı Kırgız Türkleri arasında doğan Manas destanı Kazak-Kırgız Türk kültür dâiresi içinde bugün de bütün canlılığı ile yaşamaktadır . Bu destanın XI ile XII . yüzyıllarda meydana geldiği düşünülmektedir . Destanın kahramanı Manas da , Oğuz Kağan destanının islâmî rivayetindeki ve Satuk Buğra Han gibi islâmiyeti yaymak için mücadele eden bir kahramandır . Böyle olmakla beraber Manas destanında islâmiyet öncesi Türk kültür , inanç ve kabullerinin tamamını görmek mümkündür . Bazı varyantları 4oo . ooo mısra olan Manas destanı Türk-Bozkır medeniyetinin Kazak -Kırgız dâiresinin kültür belgeseli niteliğindedir .

Kategori : Edebiyat | Tarih | Etiket: Manas Destanı

 Köroğlu Destanı

Köroğlu Destanı Bolu beyi , güvendiği seyislerinden biri olan Yusuf"a : " Çok hünerli ve değerli bir at bul . " emrini verir . Seyis Yusuf , uzun süre Bolu beyinin isteğine uygun bir at arar . Büyüdüklerinde istenen niteliklere sahip olacağına inandığı iki tay bulur ve bunları satın alır . Bolu beyi bu zayıf tayları görünce çok kızar ve seyis Yusuf"un gözlerine mil çekilmesini emreder . Gözleri kör edilen ve işinden kovulan Yusuf , sıska taylarla birlikte evine döner . Oğlu Ruşen Ali"ye verdiği talimatlarla tayları büyütür . Babası ...

Kategori : Edebiyat | Tarih | Etiket: Köroğlu Destanı

 Cengiz-nâme

Cengiz-nâme Ortaasya"da yaşayan Türk boyları arasında XIII . yüzyılda doğup gelişmiştir . Cengiznâme Moğol hükümdarı Cengiz"in hayatı , kişiliği ve fetihleri ile ilgili olarak Cengiz"in oğulları tarafından idare edilen Türkler tarafından meydana getirilmiştir . Orta Asya"da yaşayan Türkler özellikle de Başkurd , Kazak ve Kırgız Türkleri , Cengiz destanını çok severek günümüze kadar yaşatmışlardır . Cengiz-nâme"de , Cengiz bir Türk kahramanı olarak kabul edilmekte ve hikâye Türk tarihi gibi anlatılmaktadır . Cengiz , Uygur Türeyiş destanının kahramanları gibi gün ışığı ile Kurt-Tanrı"nın çocuğu olarak doğar . Cengiz-nâme , ...

Kategori : Edebiyat | Tarih | Etiket: Cengiz-nâme

 Ergenekon Destanı

Ergenekon Destanı Moğol ilinde Oğuz Han soyundan il Han"ın hükümdarlığı sırasında Tatarların hükümdarı Sevinç Han Moğol ülkesine savaş açtı . ilhan"ın idaresindeki orduyu Kırgızlar ve diğer boylardan da yardım alarak yendi . ilhanın ülkesindeki herkesi öldürdüler . Yalnız il Han"ınn küçük oğlu Kıyan ve eşi ile yeğeni Nüküz ile eşi kaçıp kurtulmayı başardılar . Düşmanın , onları bulamayacağı bir yere gitmeğe karar verdiler . Yabanî koyunların yürüdüğü bir yolu izleyerek yüksek bir dağıda dar bir geçite vardılar . Bu geçitten geçerek içinde akar sular , pınarlar , çeşitli bitkiler , çayırlar , ...

Kategori : Edebiyat | Tarih | Etiket: Ergenekon Destanı

 Göç Destanı

Göç Destanı Bu destan da bir Uygur destanıdır ve daha önce belirtildiği üzere , Türeyiş Destanının bir uzantısı gibidir . Bugün , Orhun nehri kıyısında bir şehir kalıntısı ile bir saray yıkıntısı vardır ki çok eskiden bu şehre Ordu -Balık denildiği sanılmaktadır . Büyük Uygur Destam"nın son bölümü diye kabul edebileceğimiz Göç Destanı , işte bu şehrin saray yıkıntısının önünde bugün görülebilecek şekilde duran yazıtlarda yazılı olduğunu Hüseyin Namık Orkun ileri sürmektedir . Yine Hüseyin Namık Orkun"un belirttiğine göre bu yazıtlar , Moğol Hânı Öğüdey zamanında Çin"den getirilen uzmanlara okutturulup tercüme ettirilmiştir . ...

Kategori : Edebiyat | Tarih | Etiket: Göç Destanı

 Türeyiş Destanı

Türeyiş Destanı Eski Hun beylerinden birinin çok güzel iki kızı vardı . Bu bey kızları ile ancak Tanrıların evlenebileceğini düşünüyordu . Bu sebeble ülkesinin kuzey tarafında yüksek bir kule yaptırarak iki güzel kızını Tanrılarla evlenmek üzere buraya yerleştirdi .           Bir süre sonra kuleye gelen bir kurdun Tanrı olduğu düşüncesiyle kızlar bu kurtla evlendiler . Bu evlenmeden doğan Dokuz Oğuzların sesi kurt sesine benzerdi . Göç Destanı Uygurların yurdunda "Hulin" isimli bir dağ vardı . Bu dağdan Tuğla ve Selenge isimli iki ırmak çıkardı . Bir gece oradaki bir ağacın üzerine gökten ilâhi bir ...

Kategori : Edebiyat | Tarih | Etiket: Türeyiş Destanı

 Oğuz Kaan Destanı

Oğuz Kaan Destanı Madem ki ben kağanınız oldum , ordumuzun kargıları demirden bir orman , gökyüzü otağımız ve güneş tuğumuz olacaktır . . .   Oğuz Kağan Destanı , Hun Türklerinin destanıdır . Fakat bu destanın bugün elimizde bulunan parçası , İslâmiyet"ten sonra , 13 . yüzyılda , Uygur Türkçe"siyle yazıya geçirilmiştir . Aslında destan çok uzundu . Bugün "Dede Korkut Hikâyeleri" diye bildiğimiz yazılar , o destanın İslâmi geleneğe adapte edilmiş bölümlerinden başka bir şey değildir . Aşağıda bugünkü Türkçe ile sunacağımız ve apayrı bir ...

Kategori : Edebiyat | Tarih | Etiket: Oğuz Kaan Destanı

 Alper Tunga Destanı

Alper Tunga Destanı Destan Hakkında Kısa Bilgi: Yaradılış Destanından sonra bilinen ilk büyük ve millî Türk Destanı Alp Er Tunga Destanıdır . Fakat bu destanın , hattâ özeti hakkında dahî kesin bilgiler edinilmiş değildir; çok eski çağlarda ve Türk Boylan arasında böyle bir destanın söylenmiş olduğu , bilinmeyen sebeplerden , belki de bu destanlardan sonra çekirdeklenmeye başlayan ve daha etkili bir şekilde Türk Boylarını coşturan destanlar , özellikle Oğuz Kağan Destanının etkisiyle unutulmağa başlamış olabileceği varsayımını kabul etmek zorundayız , Alp Er Tunga Destanı hakkındaki bilgilerin en önemli kaynağı Divan-ı Lugat-it Türk"tür . Milâttan sonra ...

Kategori : Edebiyat | Tarih | Etiket: Alper Tunga Destanı